Kliknij aby zobaczyć listę kandydatów w wyborach samorządowych
Aktualności
2017-02-28

Nowy ustrój Warszawy - nasze propozycje

IMW ustrój Warszawy
 
Zaprezentowaliśmy założenia bezpartyjnych samorządowców dot. nowego ustroju Warszawy.
 
W dniu 28.02.2017 r. w symbolicznym miejscu - siedzibie Rady Osiedla przy ul. Wspólnej 51 - zaprezentowaliśmy postulaty bezpartyjnych Warszawskich samorządowców dotyczące nowego ustroju m.st. Warszawy. Pełna treść dokumentu, które nasze Stowarzyszenie współtworzyło, znajduje się stronie internetowej, którą specjalnie w tym celu uruchomiliśmy:
http://ustrojdlawarszawy.pl
 
Poniżej przedstawiamy ekstrakt tego dokumentu:
 

Warszawa, 28.02.2017

 

 

 „Jak zreformować samorząd warszawski?”

 

Projekt lokalnych bezpartyjnych samorządowców m.st. Warszawy 

 

Nasze propozycje:

 1. Zmienić ustawę o samorządzie gminnym na ustawę o samorządzie miast i gmin. Zgodnie z nią, w dużych miastach (np. powyżej 100 tys. mieszkańców) dostępny byłby dwuszczeblowy samorząd: dzielnica byłaby podstawową jednostką samorządu, a miasto ustawowym związkiem dzielnic. Osiedle stanowiłoby jednostkę pomocniczą dzielnicy.

   

 2. Precyzyjnie określić kompetencje dzielnic i miasta. 

  Do kompetencji dzielnic należeć będzie:

  - możliwość kreowania własnych opłat lokalnych

  - prowadzenie polityki mieszkaniowej

  - administrowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi

  - sporządzanie i uchwalanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

  - wydawanie decyzje o warunkach zabudowy

  - wydawanie decyzji właścicielskich dotyczących wycinki drzew na terenach komunalnych

  - prowadzenie ośrodków sportu (z wyjątkiem takich jak Legia, Polonia, Skra)

  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do końca szkoły podstawowej

  - prowadzenie żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych

  - prowadzenie przychodni

  - zarządzanie drogami publicznymi, poza drogami krajowymi i wojewódzkimi; oznacza to rezygnację na terenie m.st. Warszawy z kategorii dróg powiatowych

  - organizacja odbioru odpadów komunalnych

  - nadzorowanie komendantów dzielnicowych policji, kierowników dzielnicowych inspektoratów straży miejskiej oraz dowódców dzielnicowych jednostek obrony terytorialnej

  - kreowanie prawa miejscowego dotyczącego sprzedaży alkoholu

  - komunikacja społeczna

   

   

  Do kompetencji miasta należeć będzie:

  - komunikacja miejska

  - uchwalanie i sporządzanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Warszawy

  - uprawnienia kontrolne w dotyczące zarządzania gruntami

  - podejmowanie decyzji administracyjnych dotyczących roszczeń wynikających z „Dekretu Bieruta”

  - kontynuacja szkolenia sportowego młodzieży po szkole podstawowej

  - prowadzenie szkół ponadpodstawowych

  - prowadzenie szpitali

  - planowanie dotyczące inwestycji i remontów dróg

  - organizacja ruchu drogowego na terenie miasta

  - recycling śmieci, prowadzenie spalarni i sortownie

  - kanalizacja, zaopatrzenie w wodę, CO, elektryczność

  - planowanie strategii rozwoju miasta

  - ochrona nad zabytkami

  - geodezja, kartografia i kataster

  - gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa

  - promocja m.st. Warszawy

   

 3. Wprowadzić bezpośredni wybór burmistrza w dzielnicach. Ustanowić dzielnicę podstawową jednostką samorządu w dużych miastach. Przewodniczący Rad Dzielnic będą tworzyć Komisję Rad Dzielnic w Radzie Warszawy. Komisja ta będzie miała uprawnienia do sprzeciwu wobec uchwał Rady Warszawy.

   

 4. Wzmocnić Rady Osiedla, które będą wydawać opinie m.in. ws. zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla, wycinki drzew i krzewów na terenie osiedla, organizacji ruchu na terenie osiedla oraz miejscach parkingowych, liczby i lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. W Radzie Dzielnicy będzie Komisja Rad Osiedli, która będzie miała uprawnienia do sprzeciwu wobec uchwał Rady Dzielnicy.

   

 5. Utrzymać bezpośredni wybór prezydenta Warszawy, jednak umożliwić jego odwołanie na wniosek 2/3 burmistrzów dzielnic.

   

 6. Wprowadzić system STV (Single Transferable Vote) w wyborach do Rad Dzielnic oraz Rady Warszawy. System ten, polegający na wyborze przez głosującego kilku kandydatów (z różnych ugrupowań) w preferowanej kolejności, zapobiega zjawisku „marnowania się” głosów (oddawanych na ugrupowania, które nie przekraczają progu wyborczego), a także zwiększa wagę głosowania „na osobę”, zamiast na listę, zapobiegając przy tym kształtowaniu się systemu dwubiegunowego (dwupartyjnego), co jest charakterystyczne dla JOW.

   

 7. Zmienić system finansowania dzielnic i miasta w ten sposób, że dzielnice będą otrzymywać środki przynależne ustawowo gminom, a miasto – powiatom. Dzielnice będą mieć kompetencje do kreowania własnych stawek podatków i opłat lokalnych. Określony zostanie procent dochodów dzielnicy przekazywanych na zadania ogólnomiejskie, tj. kompetencje przekazane m.st. Warszawie przez dzielnice, kompetencje własne oraz redystrybucję środków pomiędzy dzielnicami o wysokich i niskich bilansach budżetowych (wyrównywanie dystrybucji pomiędzy dzielnicami). W ramach przydzielonych środków, dzielnice posiadać będą pełną autonomię w zarządzaniu budżetem.

   

 8. Wprowadzić mechanizmy wspomagające odpartyjnienie samorządu i wzmocnienie lokalnych organizacji, takie jak wprowadzenie bonu wyborczego, który “szedłby “ za wyborcą. Pozwoliłoby to na budowanie struktur nawet mniejszym ugrupowaniom lokalnym spoza polityki krajowej. Jednocześnie zakazane byłoby wystawianie komitetów partyjnych oraz tworzenie klubów radnych pod partyjnymi szyldami. W celu zwiększenia transparentności wprowadzony zostałby obowiązek przesyłania PKW życiorysów kandydatów w wyborach. W ten sposób w jednym miejscu byłaby zagregowana, pełna, oficjalna informacja o kandydatach i komitetach.

   

  Autorzy projektu:

  P. Basiński, E. Czerwińska, M. Czerwiński, M. Gorzkowska, R. Krzysztofowicz, W. Matyjasiak, M. Patey, A. Pomianowski, M. Sas, P. Suliga, I. Szatkowska, M. Wenclewska, G. Zawistowski.

  Organizacje popierające projekt:

  Inicjatywa Mieszkańców Warszawy, Stowarzyszenie Mieszkańcy, Stowarzyszenie Grunt To Warszawa, Wola Mieszkańców, Nasz Targówek, Ochocka Wspólnota Samorządowa, Wspólnota Dzielnicy Włochy, Wspólnota Samorządowa Gospodarność

   

« kwiecień 2020 »
PnWŚCzPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Strona główna Aktualności O nas Władze Przedstawiciele Program Kontakt Biuletyn IMW